Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

doplňující programy a projekty

Školní vzdělávací program mateřské školy je obohacován dalšími konkrétními doplňujícími programy a projekty

Přípravný program pro vstup do ZŠ

ZÁKLADY POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI A SEZNAMOVÁNÍ S IT TECHNOLOGIEMI

Probíhají pravidelně  v předškolních  třídách  každé úterý v počítačové pracovně  ZŠ Litvínovská

vyučovací hodina 10.00 - 10.45

prosinec - leden

NÁVŠTĚVY 1.TŘÍD ZŠ

nenásilnou formou probíhá přechod z MŠ do ZŠ

Metoda dobrého startu

(akusticko-opticko-motorická metoda ), která zdokonaluje souhru zrakového, sluchového a pohybového analyzátoru a pomáhá harmonickému spojení motoriky s psychikou pomocí psychomotorických her, pohybově-akustických a grafomotorických cvičení a zlepšuje tak celkovou psychomotorickou úroveň dětí

TESTY ŠKOLNÍ ZRALOSTI PPP PRAHY 9

odborné konzultace s psychologem přímo v mateřské škole

PŘEDNÁŠKA O ŠKOLNÍ ZRALOSTI

ve spolupráci s PPP Prahy 9 a ředitelkou MŠ pro zákonné zástupce dětí i pedagogy

MŠ je zapojena do pojektu „KuliFerdova mateřská škola"

cíleně rozvíjí klíčové oblasti předškolního vzdělávání, sleduje individuální pokroky dětí, pracuje s konkretizovanými očekávanými výstupy RVP PV, zajímá se o aktuální dění v oblast předškolního vzdělávání, aktivně spolupracuje s rodiči předškoláků

Seznamování se základy cizího jazyka

Program Bezpečná školka

Program Bezpečná školka

Je zaměřen na osvojení poznatků a dovedností potřebných k podpoře zdraví a bezpečí, získání bezpečných životních návyků a postojů, osvojení a zachování pravidel bezpečného chování, ochranu osobního soukromí a bezpečí ve vztahu s druhými dětmi a dospělými a posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním, které prolínají celým školním vzdělávacím programem.

Návštěvy Dopravního hřiště s praktickou výukou dopravní výchovy. Využíváme vzdělávací programy Městské policie a Policie ČR.

Zdravotně preventivní program

PROJEKT „NECHCI KAZY“

Hlavním cílem projektu je naučit děti správně pečovat o svůj chrup již od nejútlejšího věku.

Naše školka pečuje o zdraví dětí!

Pedagogové společně s dětmi tvoří sehraný tým, který bojuje proti zubnímu kazu. Děti jsou motivovány pečovat o své zoubky a každý den se ve školce o ně náležitě starají. Abychom neponechali nic náhodě, dohlížejí pedagogové na správnou techniku při čištění zoubků.

Pro rodiče dětí je určena přednáška se stomatology, jak správně pečovat o svůj chrup a nácvik správné techniky čistění zubů

PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK

seznamování s vodou probíhá vždy v II. pol. školního roku a je určen pro předškolní děti.

Kurz organizuje Plavecká škola Vodník v areálu plaveckého stadionu „Šutka na Praze 8.

Časová dotace lekce je 45 minut, uskutečňuje se vždy dopoledne v pravidelném čase. Děti jsou dopravovány autobusem za doprovodu pedagogů z MŠ. V prostorách bazénu si děti přebírají odborně způsobilí lektoři  z „Plavecké školy Vodník“. Děti jsou rozděleny do několika družstev po 5 – 10 dětech. Cílem této výuky je především adaptabilita dětí na vodní prostředí, získání základních pohybových návyků ve vodě a seznámení se základními hygienickými a bezpečnostními pravidly při pobytu ve vodním prostředí.

SCREENING OČNÍCH VAD U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

ve spolupráci  s org. Prima Vizus

Koukají na nás správně"

viz odkaz na - 6 tipů pro zdravé oči

Ekologický program

PROJEKT „ BLÍŽ K PŘÍRODĚ“

je v MŠ realizována denně jako součást environmentální výchovy vzdělávacího programu školy. Cílem projektu je vytvořit u dětí pozitivní vtah k přírodě a všemu živému, péčí o zvířata, rostliny, životní prostředí a zapojit do péče i rodiče dětí.

Třídění odpadu, péče o životní prostředí a pomoc při jeho údržbě (podzimní a jarní práce na školní zahradě), pěstování bylin, zeleniny a ovoce, výroba kompostéru, seznamování se zvířaty a jejich pozorování (návštěva sokolníků, adopce ježka ze Záchranné stanice v Pátku u Poděbrad, kanisterapie), přikrmování zvířat a ptáků v zimním období, výlety do Ďáblického lesa, sběr přírodnin a tvořivé činnosti, spolupráce s ekologickým centrem Toulcův dvůr, péče o Klíčovský park a jeho revitalizaci ve spolupráci se sdružením „Krocan“, návštěvy hvězdárny Ďáblice a Planetária, účast v ekologickém programu Ekocentra Podhoubí. V MŠ jsou terária a akvárium o které pečují děti ve spolupráci s pedagogy a rodiči.

Prevence rizikového chování, sociálně patologických jevů a zdraví poškozujících závislostí

realizace RVP PV

Preventivní program se naplňuje důslednou realizací RVP PV, zejména osvojováním si kompetencí z oblasti podpory zdraví, zdravého životního stylu, pozitivního sociálního chování a rozvoje osobnosti.

Důležité jsou také psychosociální podmínky a spoluúčast rodičů na vzdělávání dětí.

CÍL PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Cílem všech pedagogických pracovníků je vychovávat jedince, kteří budou schopni odolávat negativním nástrahám života, odmítat všechny formy destrukce, včetně kouření, projevy agresivity a porušování zákona i řádu školy a rozvíjet jejich dovednosti v komunikaci, toleranci i pěstování zdravého sebevědomí. Vést děti ke spolupráci, kladným mezilidským vztahům, asertivitě a vytváření příznivého sociálně psychologického klimatu ve škole a výchově ke zdravému životnímu stylu.

Předčtenářská gramotnost

rozvoj předčtenářské kompetence

Tento projekt je zaměřen na rozvoj předčtenářské kompetence a její funkční využití (poslech textu s porozuměním a práce s informacemi;

dávat si informace do souvislostí, vytvářet strukturu; naučit posluchače vytvářet si vlastní názor na vyslechnuté), na rozvoj konkrétního i abstraktního myšlení (spojit slovo s představou), rozvoj fantazie a paměti při tvořivých činnostech dětí (dramatizace oblíbených textů, výtvarné a hudební činnosti), na schopnost vytvářet si čtenářský návyk (rozvoj zájmu o tištěnou knihu, zacházení s knihou; setkání s různými druhy textů a způsob práce s nimi), na rozvoj smyslového vnímání kulturních podnětů (podnítit zájem dětí o návštěvy knihovny a divadla) a na podporu pravidelné četby v rodinném prostředí, které má zásadní vliv na formování zájmu dětí o knihu – zapojení do projektu „Celé Česko čte dětem“).Pedagogové ve škole dětem pravidelně předčítají

Dramatická výchova

DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Prolíná se vzdělávací činností školy. Její podstatou je proces učení především přímým prožitkem a vlastní zkušeností v jednání, zejména ve hře v roli ve světě fikce. Vede k celkové kultivaci, k hlubšímu chápání člověka, jeho jednání, světa lidských vztahů situací, příběhů.

Vede k rozvíjení tvořivosti, empatie, k prohlubování schopnosti komunikovat, spolupracovat ve skupině a k získávání dovedností vyjadřovat se slovem i pohybem

Keramika hrou

KERAMIKA HROU

Keramická hlína je tvárný materiál, který pomáhá k rozvíjení jemné motoriky a k tvůrčím schopnostem dětí, jejich představivosti a fantazii. Každý výrobek dětí je nezaměnitelný originál, který nese otisky práce jejich rukou. Děti tvoří z keramické hlíny s pedagogy v každé třídě v rámci vzdělávacího programu školy.