Tel: +420 283 880 039
Email: info@mspodkrocinkou.cz

Opatření MČ Prahy 9 k omezenému provozu MŠ od 25.5.2020

Opatření MČ Prahy 9 k omezenému provozu MŠ od 25.5.2020

POSTUPNÉ UVOLŇOVÁNÍ OPATŘENÍ MČ PRAHA 9 K PROVOZU
MATEŘSKÝCH ŠKOL V OMEZENÉM REŽIMU

MČ Praha 9 jako zřizovatel mateřských škol přistupuje k postupnému uvolňování opatření při obnovení provozu MŠ, přijatých ke dni 18. 5. 2020.

Důležité upozornění: Plný provoz MŠ zatím není možný z důvodu omezených personálních kapacit. Ředitelky MŠ nemají vždy k dispozici všechen personál; přijmout tudíž mohou jen tolik dětí, o kolik se mohou skutečně postarat s ohledem na doporučená epidemiologická  opatření.

Proto musíme nadále zachovat regulační kritéria pro přednostní umísťování, přestože se státní orgány proti nim vymezují a zodpovědnost přenáší na zřizovatele.

Přednost při přijímání mají:

 • Děti plnící povinnou předškolní docházku, a to na dobu stanovenou pro povinné předškolní vzdělávání ve školním řádu mateřské školy (např. od 8.30 do 12.30). Poznámka: celodenní pobyt v MŠ může povolit ředitelka v případě, že jí to personální situace umožňuje
 • Po umístění povinných předškoláků děti zaměstnaných rodičů

Pokud budou v mateřské škole další volná místa, může ředitelka přijmout všechny děti do naplnění disponibilní kapacity (tedy nikoli schválené kapacity MŠ, nýbrž takové, kterou má k dispozici s ohledem na personální možnosti školy).

Organizace obnovení omezeného provozu MŠ :

 • Od 25.5.2020 budou v provozu nadále všechny Mateřské školy zřizované MČ Praha 9
 • Provozní doba bude upravena dle potřeby a podmínek jednotlivých MŠ
 • Za měsíc květen nebude úplata za předškolní vzdělávání (školné) účtována
 • V měsíci červnu bude pro děti navštěvující MŠ úplata standardní


Povinností zákonného zástupce je:

 • Nahlásit potřebu umístění dítěte na týden od 25.5. do 29.5., a to nejpozději do 22.5. 8:00 hod. na email mateřské školy : zastupkyne@mspodkrocinkou.cz
 • Nahlásit každý další týden vždy do středy 15:00 hod. e-mailem zájem o umístění dítěte v MŠ na následující týden a přibližné denní časové rozmezí
 • Před prvním nástupem do MŠ vyplní rodiče (zákonní zástupci) prohlášení
  o bezinfekčnosti

PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI – DOC

PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI – PDF

Prosíme rodiče, kteří se rozhodnou neposílat své dítě do konce školního roku 2019/2020 do MŠ, aby tuto informaci sdělili ředitelce MŠ.

Přijatá opatření mateřské školy:

 • Každý den zákonní zástupci nahlásí MŠ, zda nedošlo ke změnám ve zdravotním stavu dítěte a členů domácnosti nebo skutečnost, že nejsou zařazeni do karantény
 • Zákonní zástupci nebudou mít přístup do prostor umývárny ani do třídy
 • Ve společných prostorách při přivádění a odvádění dětí musí mít zákonní zástupci zakryté dýchací cesty, pokud vláda ČR, případně Ministerstvo zdravotnictví mezitím nerozhodnou jinak

Věříme, že pečlivě zvážíte nutnost přítomnosti dítěte v MŠ.

            Pevně doufám, že se nám společně podaří situaci s COVID 19 zvládnout. Ačkoliv se situace zatím vyvíjí příznivě, neví nikdo, jaký bude další vývoj. Pokud epidemie neodezní definitivně a nelze vyloučit její návrat, ač chceme, nemůžeme garantovat plné obnovení provozu MŠ v rozsahu a v podmínkách před COVID 19.


Praha 20. května 2020

Ing. Zdeněk Davídek

radní MČ Praha 9

MŠ POD KROCÍNKOU

Pod Krocínkou 466/44
190 00 Praha 9- Vysočany
IČ: 709 203 71
ID schránka: kf7kxy3
číslo účtu - školné: 21938081 / 0100
číslo účtu - stravné: 9039091 / 0100

OMLUVA NEPŘÍTOMNOSTI